Jakie czynności związane z egzekucją długu wykonuje komornik?

Jakie czynności związane z egzekucją długu wykonuje komornik?

19 sierpnia, 2022 Wyłączono przez admin

Jakie czynności związane z egzekucją długu wykonuje komornik?

Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki to poważne zobowiązanie, które często ma wpływ na życie przez wiele lat. Jeśli spłata nie jest regulowana na czas, sprawa trafia do sądu, który wydaje nakaz zapłaty długu. Wyroki sądowe nie mogłyby być skutecznie realizowane, gdyby nie istniały instytucje wykonujące ich postanowienia. Egzekucja długów jest przedmiotem działalności komornika sądowego.

Skuteczny komornik sądowy Rzeszów

Komornik sądowy Rzeszów jest jednym z elementów systemu prawnego w naszym kraju. Jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym oraz gwarantem wykonalności postanowień sądu. Zadaniem komornika jest prowadzenie skutecznej egzekucji długu, która polega na przymusowym ściągnięciu należności przewidzianej dla wierzyciela z majątku dłużnika. 

Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone według wydanego orzeczenia sądu, dlatego do komornika nie należy potwierdzanie istnienia długu ani negocjacje z dłużnikiem. Wszelkie argumenty na swoją korzyść może on podnosić w trakcie postępowania sądowego. Komornik sądowy Rzeszów ma natomiast obowiązek sprawdzić wniosek wierzyciela pod względem formalnym, w szczególności, czy zawiera prawidłowy tytuł wykonawczy.

Samodzielna działalność gospodarcza

Warto wiedzieć, że choć komornik zalicza się do tej samej grupy zawodowej, co prokurator lub sędzia, prowadzi on działalność gospodarczą na własny rachunek. Komornicy pobierają wynagrodzenie od prowadzonych spraw i na tej podstawie utrzymują swoje kancelarie. Dlatego zawód komornika wiąże się z koniecznością ponoszenia ryzyka rynkowego, choć na nieco innych zasadach niż osoby prowadzące działalność gospodarczą niezwiązana z usługami prawniczymi.

Wynagrodzenie uzależnione od wysokości długu

Działalność komornika jest regulowana przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Poza samą egzekucją do podstawowych zadań komornika zależy doręczanie zawiadomień sądowych i poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela. Wynagrodzenie zależy od wysokości zobowiązania, którego dotyczy prowadzone postępowanie egzekucyjne. Podstawowe opłaty egzekucyjne to 10% wartości roszczenia lub 5% wartości zadłużenia po umorzeniu egzekucji. 

Komornik sądowy Rzeszów pobiera wynagrodzenie, które jest doliczane do kwoty zadłużenia. Pokrywa je dłużnik ze swojego majątku lub otrzymywanego wynagrodzenia za pracę. Nie oznacza to, że komornik może pozbawić osobę posiadającą zadłużenie środków do życia. Przepisy mówią, że ma on obowiązek pozostawić tak zwaną kwotę wolną od zajęcia, co obecnie oznacza 2257,50 zł. 

Komornik sądowy Rzeszów i kontakt z wierzycielem

W zależności od stopnia skomplikowania i charakteru prowadzonych spraw komornik sądowy Rzeszów kontaktuje się z dłużnikiem listownie lub osobiście. Duże kwoty zadłużenia powodują doliczanie wysokich odsetek za zwłokę podczas regulowania długu. Z tego względu niektórzy dłużnicy proponują dobrowolne opłacanie długu w ratach. Komornik sądowy Rzeszów nie może na własną rękę podejmować decyzji na temat sposobu i terminu spłaty zaległości. Może jednak skontaktować się z wierzycielem i przedstawić propozycję dłużnika.

W każdym przypadku trzeba pamiętać, że kancelaria komornicza wykonuje jedynie postanowienia sądu, a o wszystkich zmianach decyduje wierzyciel. Komornik sądowy Rzeszów prowadzi przymusowe egzekucje z różnych składników majątku dłużnika. Wniosek egzekucyjny można wysłać drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w kancelarii komorniczej. Jest to gwarancja sprawnie przeprowadzonej egzekucji, która powinna zakończyć się pełnym zaspokojeniem roszczeń wierzyciela potwierdzonych przez sąd.